ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


Artikel 1: Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

verkoper: de importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in wijn of gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met een koper sluit;
koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met verkoper sluit;
de goederen: wijn, gedistilleerde dranken, etenswaren, emballage of daaraan verwante artikelen, die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking gesteld;
voorverkoop: De verkoop van wijnen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet op de markt zijn gebracht; * consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;
schriftelijk: communicatie per brief en of e-mail.


Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden


Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere verkoopovereenkomst (hierna: "de overeenkomst") tussen verkoper en koper. Dit geldt, als de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks door verkoper dan wel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd.
Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop van de goederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat koper jegens verkoper, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als koper jegens verkoper heeft in de artikelen 9, 12 en 13.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten. Verkoper zal koper deze voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst ter hand en/of beschikbaar stellen.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij verkoper uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.
Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Als het een materiële wijziging betreft, zal koper door verkoper daarover schriftelijk in kennis worden gesteld. Tenzij koper binnen 2 weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of de aanvulling.
Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden over te dragen aan derden.                                      Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook als kopers voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen


Artikel 3: Identiteit van de ondernemer

ALTIJDDEBESTEWIJN.NL

Vestigingsadres:

Hoofdstraat 100

9686 PH BEERTA

Telefoonnummer: 085 - 792 00 06

Bereikbaarheid: maandag t/m zaterdag van 08.30 tot 21.00 uur

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 54548454

Btw-identificatienummer: NL001.330011.B65

Artikel 4: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten


Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.
In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.


Artikel 5: Totstandkoming van een overeenkomst


De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van verkoper.
De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de tiende werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.
De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op voorverkoop.
Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt en de koper geen consument is, is verkoper niet verplicht een ontvangstbevestiging van de uitdrukkelijke aanvaarding aan de koper te doen toekomen.


Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom op de door de verkoper verkochte producten dan wel andere in het kader van deze voorwaarden aan koper ter beschikking gestelde materialen liggen bij verkoper dan wel haar toeleveranciers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verkoper, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht.
Het is de koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper de merk-, handelsnamen en/of andere aanduidingen van verkoper dan wel haar toeleveranciers te registreren als merknaam, domeinnaam, social media account of anderszins als zijnde van hem te registreren.


Artikel 7: Prijzen en kortingen


De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die vermeld zijn in de webwinkel en in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.
De door verkoper gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, "af verkoper", inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking.
Als de koper een consument is vermeldt de verkoper de door haar gehanteerde prijzen inclusief omzetbelasting, overige heffingen, eventuele vracht-, leverings- en/of portkosten en eventuele andere kosten.

 

Artikel 8: Betaling


Behalve als contante of betaling vooraf is bedongen, zal het factuurbedrag van de goederen binnen 20 werkdagen na factuurdatum netto contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn geschied.
Als koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper onverminderd het in artikel 18 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.
De rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 4%. Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt overschreden. De vergoeding van de administratiekosten bedraagt 2% van de bruto factuurwaarde. Als de koper een consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.
Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar als zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:

 • het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe;
 • een verzoek van koper tot surseance van betaling;
 • ondercuratelestelling van koper;
 • overlijden van koper;
 • beslag onder koper;
 • (een besluit tot) liquidatie dan wel vervreemding van kopers ondernemingen;
 • koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.

Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met verkoper verbonden onderneming.
Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper worden verrekend.
Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel betalen.
Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren. Als koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.


Artikel 9: Levering


Levering geschiedt "af verkoper", tenzij anders is overeengekomen.
Bij levering gelden de volgende bepalingen:

 • Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de goederen op het afleveradres zullen worden geleverd;
 • Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden;
 • Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen levertijd is koper gerechtigd verkoper te manen en zal verkoper binnen een redelijke termijn na de dag van de aanmaning moeten leveren. Als de koper consument is en er is geen levertijd overeengekomen, dan zal de verkoper de goederen uiterlijk binnen dertig dagen na totstandkoming van de overeenkomst leveren.
  Verkoper mag de goederen in deelpartijen leveren.
  Koper is verplicht de geleverde goederen bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Als koper hieraan niet voldoet, worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij koper in rekening gebracht.
  Als de koper een consument is, zijn de goederen voor risico van de koper vanaf het moment dat de koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is de goederen heeft ontvangen, tenzij de koper zelf een vervoerder heeft aangewezen en deze keuze niet door de verkoper is aangeboden. In dat geval gaat het risico op de goederen direct over op het moment dat verkoper de goederen aan de vervoerder overhandigt.


Artikel 10: Reclames


Koper moet reclames betreffende de goederen terstond, nadat hij gebreken redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen tien dagen na levering schriftelijk of per mail aan verkoper opgeven. Ook moet de koper foto’s maken en deze samen met de schademelding schriftelijk of per mail aan de verkoper opgeven. Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.
Als de koper een consument is geldt het navolgende. De afgeleverde goederen dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. Als hier geen sprake van is, is de wettelijke garantieregeling uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Koper moet verkoper - voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen om vermissingen of beschadigingen aan de hand van de goederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Als koper de goederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of doorverkocht, dan vervalt elk recht op reclame en schadevergoeding.
Reclames geven aan koper niet het recht -zijn betalingsverplichting(en) op te schorten. e. Als verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken goederen betalen, hetzij de betrokken goederen gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door de afnemers van koper) is verkoper niet verplicht. Bij verkoop aan consumenten geldt deze aansprakelijkheid van de verkoper niet.
Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden zonder verzendkosten en voor risico van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming zonder verzendkosten aan het adres van de verkoper gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. Voor consumenten gelden, als de aankoop elektronisch is geschied, de bepalingen uit artikel10.


Artikel 11: Herroepingsrecht


Op goederen is, als deze elektronisch zijn besteld door en worden geleverd aan consumenten, het wettelijke herroepingsrecht van toepassing. De consument heeft veertien dagen, gerekend vanaf de datum van aflevering van de volledige bestelling, de tijd om de ten aanzien van de goederen gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
Consumenten oefenen het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van veertien dagen het ingevulde modelformulier, dat is te vinden op de website van verkoper, aan verkoper te zenden of verkoper een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen.
Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben alsook geldt het herroepingsrecht niet voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de consumentkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
De consument dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de in lid b genoemde melding is gedaan, de goederen welke onderworpen zijn aan de ontbinding aan verkoper te retourneren. De consument draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de goederen.
De verkoper vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de in lid b van dit artikel genoemde melding door verkoper is ontvangen, alle betalingen die verkoper in dit kader van de consument heeft ontvangen. De kosten worden door verkoper terugbetaald op dezelfde wijze als dat verkoper ze van de consument heeft verkregen.
De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust bij de consument.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle leveringen (nu of in de toekomst) van verkoper aan koper of terzake andere werkzaamheden verricht door verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.
Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar van verkoper te bewaren.
Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen als omschreven in lid a de goederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de goederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.
Koper moet verkoper meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende goederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan verkoper bevestigen.
Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de goederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de goederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.
Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s adequaat te verzekeren en verkoper op eerste verzoek inzage te geven in de betreffende verzekeringspolissen.


Artikel 13: Pallets


Koper moet bij de aflevering van de goederen gebruikte pallets franco voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden.
De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.


Artikel 14: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden


Verkoper mag de levering van de goederen zonder schadevergoeding uitstellen in geval van overmacht of als redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. Hij mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding. Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, als hij als gevolg van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.
Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder meer aangemerkt:

 • staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin;
 • burgeroorlog;
 • oproer;
 • mobilisatie;
 • werknemersacties van welke aard ook;
 • (weg) blokkades;
 • uitsluiting van werknemers;
 • plotselinge bedrijfsstoornissen;
 • plotseling excessieve ziekte van personeel;
 • niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen;
 • overheidsvoorschriften;
 • weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege;
 • bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden;
 • brand;
 • extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm);
 • overstroming;
 • storing in de levering van energie;
 • defecten aan machines

 

Mocht de overmacht situatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming meer van verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.
Op deze overeenkomst is de zogenaamde ‘change of ownership’ clausule van toepassing hetgeen betekent dat verkoper het recht heeft de levering te beëindigen wanneer kopende onderneming van eigenaar verandert dan wel er aanzienlijke wijzigingen in het management voordoen.


Artikel 15: Aansprakelijkheid van verkoper


De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 8.e, behalve als daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de verkoper of van zijn leidinggevende ondergeschikten.
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige "verdere" schade, gevolgschade daaronder begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door verkoper aan koper geleverde goederen.
Als sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v., zal verkoper de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij verkoper als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.
Bij verkoop aan consumenten geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper niet.


Artikel 16: Wijze van verhandeling


Koper moet de goederen uitsluitend in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van Euro 5.000,=. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomsten) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.


Artikel 17: Publiciteits- en promotiemateriaal


Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de goederen of van toekomstige goederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper. Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper geen verzendkosten en voor kopers risico aan verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.


Artikel 18: Internetverkoop


Voor verkopen aan consumenten via internet (zowel, maar niet beperkt tot, op de pc als via tablet en mobiele telefoon) gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand.


Artikel 19: Nietigheid, vernietigbaarheid


De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomsten) tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel.


Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen


Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter kiest, tenzij koper een consument is, dan geldt dat de op basis van het toepasselijke recht bevoegde rechter bevoegd is.
Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat een geschil tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut.


Artikel 21: Gerechtelijke en andere kosten


Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.